Poleg učencev z učnimi težavami so kot otroci s posebnimi potrebami po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami še naslednji učenci:

Otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in otroci z avtističnimi motnjami in s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja.

Kontinuum pomoči učencem z učnimi težavami na OŠ II Murska Sobota

Pri delu z učenci, ki imajo v osnovni šoli težave pri učenju, razlikujemo pet stopenj pomoči:

  1. Pomoč učitelja pri pouku (notranja individualizacija in diferenciacija) pri vseh predmetih in pri drugih oblikah organiziranega dela (dopolnilni pouk in podaljšano bivanje).
  2. Na učiteljevo pobudo ali pobudo staršev se v projekt pomoči vključi še šolska svetovalna služba po pridobljenem soglasju staršev.
  3. Ob intenzivnejših učnih težavah se vzpostavi dodatna individualna in skupinska pomoč učencu (0,5 ure na oddelek, ki jo lahko izvajajo specialni pedagogi, učitelji in svetovalni delavci) glede na potrebe učenca.
  4. Šola lahko zaprosi za dodatno strokovno mnenje in pomoč zunanje specializirane strokovne ustanove v soglasju s starši.
  5. Za učence, ki bodo imeli potrebo po večjih prilagoditvah in zahtevnejši strokovni pomoči, bomo staršem predlagali postopek usmerjanja. V primeru usmeritve v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo bo to za učenca pomenilo nadaljevanje izvirnega projekta pomoči v okrepljeni obliki, z več prilagoditvami in več dodatne strokovne pomoči.

Postopek usmerjanja se predlaga tudi, ko ima učenec zdravstvene težave, ki ga ovirajo pri učni uspešnosti.
Z usmeritvijo v program vzgoje in izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo lahko otrok pridobi naslednje prilagoditve in tri vrste dodatne strokovne pomoči:

  • učno pomoč
  • pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj
  • svetovalna storitev.

S svetovalno storitvijo se zagotavlja podporno okolje za uspešnejše vključevanje otroka s posebnimi potrebami in je namenjena družini otroka, strokovnim delavcem in vrstnikom.

Za usmerjene učence OŠ II Murska Sobota bodo v šolskem letu 2014/2015 izvajali svetovalno storitev tisti strokovni delavci šole, ki jih bo ravnateljica imenovala v strokovno skupino, potem, ko bo sledila ciljem individualiziranega programa za posameznega otroka.

V šolskem letu 2014/2015 ure dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev ovir oziroma motenj za usmerjene učence OŠ II Murska Sobota izvajajo specialna pedagoginja Darinka Zelko, pedagoginja Polona Gujtman Maučec in mobilne specialne pedagoginje Sanda Rešeta, Edita Koren, Nina Štuhec ter mobilna socialna pedagoginja Monika Košec.

Nagovor staršem

Starši ste tisti, ki svojega otroka najbolje poznate. Če opažate težave, se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo. Pomembno je, da je učenec s težavami odkrit čim prej in deležen ustrezne strokovne obravnave.

Starši in učenci, ki so usmerjeni v program vzgoje in izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, so med šolskim letom deležni od enega do treh srečanj s člani strokovne skupine za pripravo individualiziranega programa (IP) s pisnim vabilom. Po potrebi boste lahko opravili z mobilnimi specialnimi pedagoginjami tudi pogovorne ure po predhodnem dogovoru.

Dodatne informacije lahko dobite pri šolski svetovalni službi ali na spletni strani Zavoda RS za šolstvo: Zavod RS za šolstvo.

Pripravila: Darinka Zelko, specialna  pedagoginja

Obvestiti te želim ... Email this to someonePrint this page